Naturalne świece sojowe
Regulamin Sklepu

Naszych  świec 

Regulamin Sklepu

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego https://sojamaja.pl

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu https://sojamaja.pl, w szczególności:

1.1 definiuje określenia używane w serwisie internetowym https://sojamaja.pl

1.2 określa zasady zawierania umów sprzedaży, składania zamówień i ich realizacji

1.3 określa zasady dokonywania płatności i realizacji dostawy

1.4 określa zasady postępowania przy odbiorze przesyłki

1.5 określa zasady składania reklamacji i oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w tym określa wyjątki

1.6 określa wymagania techniczne

1.7 informuje o Polityce prywatności

1.8 informuje o majątkowych prawach autorskich

1.9 wskazuje pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów.

2. Serwis internetowy działający w domenie https://sojamaja.pl prowadzony jest przez:

SOJAMAJA Dariusz Bac ul. Aleksandry 4C/149, 30-837 Kraków NIP: 0000000000 REGON: 000000000 prowadzący działalność nieewidencjonowaną na podstawie Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców ( Dz. U. 2018 poz.646 )e-mail: sklep@sojamaja.pl telefon kontaktowy: +48 532658800

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto. Cena podana przy danym Produkcie jest wiążąca dla Klienta w chwili składania Zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. 

4. Sprzedawca korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535).

5. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu cywilnego.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów dostępnych w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także ograniczonego w czasie oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe zapisy nie mają wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian.

7. Czas trwania promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie łączą się. Szczegółowe informacje zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji.

8. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia. Klient poprzez akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.

9. Serwis udostępnia możliwość rejestracji Konta klienta.

10. Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób, np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.

11. Regulamin może odsyłać do odrębnych regulaminów oraz ogólnych warunków świadczenia usług poprzez właściciela Serwisu internetowego, które w takim wypadku stają się integralną częścią niniejszego Regulaminu.

12 Zastrzega się, że Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumentów, nie dotyczą te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art.385(1) do 385(3)), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumentów, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

13. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

14. Sprzedawca nie umożliwia Klientom pozostawiania opinii dotyczących jakości obsługi oraz jakości oferowanych Produktów.

15. Sprzedawca nie stosuje mechanizmu plasowania Produktów na liście wyników wyszukiwania.

 

§2 Definicje

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywna, dostępna w Sklepie Internetowym Sprzedawcy, umożliwiająca złożenie zamówienia

Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U.1964.16.93 ze zm.)

Produkt – wszystkie produkty dostępne w Sklepie internetowym będące przedmiotem Umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem

Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu

Sklep internetowy/ Serwis internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://sojamaja.pl za pośrednictwem, którego Klient może dokonać zamówienia Produktów lub Usług

Sprzedawca, Usługodawca – SOJAMAJA Dariusz Bac, ul. Aleksandry 4C/149, 30-837 Kraków NIP: 0000000000 REGON: 000000000

Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu internetowego

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu z Sprzedawcą

Polityka Prywatności – dokument, w którym opisane są cele i zasady przetwarzania danych, w tym prawa osób, których dane dotyczą

Klient, Usługobiorca – Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta, Przedsiębiorca

Konsument – zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego

Przedsiębiorca – zgodnie z definicją zawartą w art.43(1) Kodeksu Cywilnego

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy czym dotyczy to tylko umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa

Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie Produktów na podstawie wyboru Klienta

Konto klienta – usługa elektroniczna, oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie internetowym Sprzedawcy, umożliwiający utworzenie Konta klienta

Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, formularz w którym Użytkownicy serwisu internetowego https://sojamaja.pl zamieszczają informacje i dane w celu realizacji przesłanego zgłoszenia

Newsletter –  usługa elektroniczna pozwalająca usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od usługodawcy, dotyczących serwisu

Blog – usługa elektroniczna dostępna w serwisie internetowym dla jego usługobiorców

Nielegalne treści – oznaczają informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa

 

Moderacja treści – oznacza działania, bez względu na to czy są one zautomatyzowane, podejmowane przez dostawców usług pośrednich, których celem jest, w szczególności, wykrywanie, identyfikowanie i zwalczanie nielegalnych treści lub informacji niezgodnych z warunkami korzystania z ich usług, przekazywanych przez odbiorców usługi, w tym wdrażane środki, które wpływają na dostępność, widoczność i osiągalność takich nielegalnych treści lub informacji, takie jak depozycjonowanie takich treści lub informacji, demonetyzacja, uniemożliwienie dostępu do nich lub ich usunięcie, lub które wpływają na możliwość przekazywania takich informacji przez odbiorców usługi, takie jak zamknięcie lub zawieszenie konta odbiorcy

Użytkownik  „odbiorca usługi” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która korzysta z usługi pośredniej, w szczególności w celu poszukiwania informacji lub udostępnienia jej

Usługa pośrednia –  oznacza jedną z następujących usług społeczeństwa informacyjnego: (I) usługę „zwykłego przekazu” polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez odbiorcę usługi lub na zapewnianiu dostępu do sieci telekomunikacyjnej; (II) usługę „cachingu” polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez odbiorcę usługi, obejmującą automatyczne, pośrednie i krótkotrwałe przechowywanie tej informacji, dokonywane wyłącznie w celu usprawnienia późniejszej transmisji informacji na żądanie innych odbiorców; (III) usługę „hostingu” polegającą na przechowywaniu informacji przekazanych przez odbiorcę usługi oraz na jego żądanie

 

§3 Usługi elektroniczne

1. W Serwisie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne:

1.1 Formularz zamówienia

1.2 Formularz kontaktowy

1.3 Blog

1.4 Newsletter

1.5 Konto klienta

2. Usługa Formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

3. Usługa Formularza kontaktowego polega na udostępnieniu Usługobiorcom możliwości wysyłania za pomocą formularza umieszczonego w Serwisie internetowym wiadomości do Sprzedawcy.

4. Usługa Bloga jest świadczona przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub przejście na inną stronę internetową.

5. Usługa Newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony dla Usługobiorców z zarejestrowanym Kontem klienta. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny rezygnacji z Newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link w dostępny w wiadomości przesyłanej w ramach Newslettera lub wysyłając wiadomość e-mail na adres sklep@sojamaja.pl. Usługa polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych Produktach w ofercie Sprzedawcy, aktualnej ofercie handlowej, promocjach, rabatach, szkoleniach oraz innych informacjach dotyczących funkcjonowania sklepu internetowego. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji usługi Newsletter bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Usługobiorcy.

6. Konto klienta jest usługą dostępną po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

6.1 Aby założyć Konto klienta, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon, hasło.

6.2 Logowanie na Konto klienta odbywa się poprzez podanie adresu e-mail lub nazwy użytkownika i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

6.3 Usługobiorca  ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Usługodawcy.

6.4 W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę  Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać umowę z Usługobiorcą bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta klienta.

7. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Usługobiorcę w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu internetowego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

8. Reklamację dotyczącą usług elektronicznych można złożyć:

            8.1 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sojamaja.pl

8.2 w sposób tradycyjny wysyłając pisemną reklamację na adres Usługodawcy: SOJAMAJA Dariusz Bac, ul. Aleksandry 4C/149, 30-837 Kraków

9. Usługi nieodpłatne są dostępne 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

10. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z niej, może wiązać się z pewnymi zagrożeniami np. możliwe może być pozyskanie i zmodyfikowanie danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, może nastąpić instalacja szkodliwego oprogramowania na urządzeniu i w systemie teleinformatycznym, z którego korzysta Użytkownik. Użytkownicy powinni stosować odpowiednie środki techniczne w celu minimalizacji zagrożeń.

 

 

 

 

 

§4 Zawarcie umowy sprzedaży

1. Sprzedawca umożliwia zawarcie Umowy sprzedaży za pośrednictwem Formularza zamówienia na stronie internetowej https://sojamaja.pl.

2. Zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

3. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Klienta następujących czynności:

3.1 dodać wybrany Produkt do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku: „Dodaj do koszyka”

3.2 w Koszyku Klient może:

3.2.1 zwiększyć lub zmniejszyć ilość danego Produktu

3.2.2 całkowicie usunąć wybrane Produkty z Koszyka, poprzez kliknięcie przycisku „X” znajdującego się w tabeli Koszyka lub zmniejszając ilość produktów do zera.

3.2.3 zawartość Koszyka aktualizowana jest automatycznie

3.3 po zaakceptowaniu zawartości Koszyka należy kliknąć przycisk „Dalej”

3.4  następnie należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez:

3.4.1 wpisanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia

3.4.2 dokonanie wyboru metody wysyłki oraz płatności spośród udostępnionych przez Sklep internetowy

3.5  następnie należy:

3.5.1 zapoznać się i zaakceptować Regulamin sklepu

3.5.2 potwierdzić zapoznanie się z Polityką prywatności i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby realizacji Zamówienia

3.5.3 kliknąć przycisk „Dalej”

3.6 w podsumowaniu Zamówienia należy sprawdzić wprowadzone dane oraz potwierdzić wolę zawarcia umowy poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

3.7 Wybór Przelewu tradycyjnego jako formy płatności za złożone Zamówienie, wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

3.8 Przy wyborze Stripe należy wybrać formę płatności spośród dostępnych, zapoznać się i zaakceptować regulamin Stripe, następnie potwierdzić Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie” lub równoważnego. Złożenie Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

4. Zamówienie wysłane przez Klienta jest oświadczeniem woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia oraz kolejną wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Klientem Umowy sprzedaży. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę.

6. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

7. Klient może złożyć Zamówienie bez zakładania Konta klienta.

 

§5 Termin realizacji zamówienia

1. Realizacja Zamówienia następuje w ciągu 24 godzin, chyba że w opisie danego Produktu, w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Każdorazowo termin realizacji Zamówienia należy liczyć od dnia następnego po dniu zapłaty, tj. dnia uznania wpłaty na rachunku Sprzedawcy.

2. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

 

§6 Dostawa

1. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem:

1.1 firmy kurierskiej DPD,

1.2 umieszczenia Produktu w Paczkomacie.

2. Informacje o kosztach związanych z dostawą zakupionych Produktów są udostępniane w „Koszyku” przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

3. Dostawa Produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że zawarta Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

4. Klient ponosi koszty powstałe na skutek braku możliwości doręczenia przesyłki z uwagi na podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych osobowo-adresowych lub nieuzasadnionej bezpodstawnej odmowy odbioru przesyłki.

5. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firmy DPD oraz InPost i  zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. Klient w trakcie wypełniania formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt dostawy podczas składania Zamówienia.

6. Dostawa Produktów dla Zamówień złożonych za pośrednictwem Formularza zamówień ograniczona jest do terytorium Polski oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 

 

 

§7 Przesyłki

1. W przypadku wyboru firmy kurierskiej jako dostawcy zamówionych Produktów:

1.1 Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę z zamówionymi Produktami w czasie i sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju oraz sprawdzić czy Produkty nie są wadliwe.

1.2 W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia zidentyfikowanego podczas doręczenia przesyłki zawierającej zamówione Produkty, Klient ma prawo żądać od kuriera spisania właściwego protokołu.

1.3 Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku braku spisania właściwego protokołu przy udziale kuriera, rozpoznanie reklamacji może być utrudnione, w związku z czym zaleca się zgromadzenie dowodów potwierdzających stan przesyłki w chwili jej doręczenia. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

1.4 Szczegółowe informacje dotyczące procedury reklamacyjnej są udostępnione w regulaminach dostępnych na stronach internetowych firm kurierskich.

2. W przypadku wyboru Paczkomatu jako formy dostawy zamówionych Produktów:

2.1 W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia zidentyfikowanego podczas odbioruzamówionych Produktów ze skrytki w Paczkomacie, Klient powinien zainicjować procedurę reklamacyjną poprzez wypełnienie poleceń zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie Paczkomatu. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

2.2 Szczegółowe informacje dotyczące procedury reklamacyjnej Paczkomaty InPost są udostępnione w Regulaminie świadczenia usługi „Paczkomaty 24/7” przez InPost Sp. z o.o. na stronie internetowej InPost.

3. Zapis ust. 1 i 2 §7 Przesyłki dotyczy Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

4. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta brak zgłoszenia związanych z dostawą uszkodzeń, braków ilościowych lub niekompletności towaru w terminie 2 dni od dnia dostarczenia Produktu na adres wskazany w Zamówieniu, uznaje się za równoważny z oświadczeniem Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta o odebraniu Produktu bez żadnych zastrzeżeń i powoduje utratę roszczeń w powyższym zakresie.

 

§8 Płatności

1. Sprzedawca udostępnia następujące płatności:

            1.1 przelew tradycyjny na konto bankowe Sprzedawcy w terminie 3 dni od dnia przesłania potwierdzenia zawarcia umowy przez Sprzedawcę (przedpłata),

1.2 przez Stripe w formie przedpłaty przelewem elektronicznym lub kartą. Przedpłata następuje przez platformę płatności online. Usługę świadczy Stripe Technology Europe, Limited („Stripe PSP") jest regulowany przez Bank Centralny Irlandii. Bank Centralny Irlandii autoryzował Stripe PSP jako instytucję pieniądza elektronicznego pod numerem referencyjnym C187865. Stripe PSP nie oferuje żadnej formy depozytu ani konta oszczędnościowego. Stripe PSP nie jest częścią Systemu rekompensat za usługi finansowe lub system gwarancji depozytów. W zakresie, w jakim usługi są autoryzowanymi usługami płatniczymi, Stripe PSP jest jedynym dostawcą tych usług. Stripe nie jest bankiem i nie przyjmuje depozytów.

2. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1 §8 niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.

3. W przypadku płatności za pośrednictwem Stripe Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia.

4. Sprzedawca wystawi Klientowi paragon lub fakturę bez VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy faktur elektronicznych i przesyłanie ich na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

 

§9 Reklamacje

1. Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Sprzedawca ponosi przewidzianą przez prawo odpowiedzialność za zgodność Produktu z Umową.

3. W przypadku niezgodności Produktu z zawartą umową, Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

4. Reklamację można złożyć na adres Sprzedawcy:

4.1 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sojamaja.pl

4.2 w sposób tradycyjny wysyłając pisemną reklamację na adres Sprzedawcy: SOJAMAJA Dariusz Bac, ul. Aleksandry 4C/149, 30-837 Kraków

5. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, opis wady, datę zauważenia wady, dowód zakupu, sposób udzielenia odpowiedzi,  a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną  reklamacją. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu wraz z pismem reklamacyjnym należy odesłać Produkt, podlegający reklamacji. Jeżeli podane dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje Klienta o podjętej decyzji w sposób wskazany przez Klienta w piśmie reklamacyjnym. 

7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

8. W przypadku Umowy sprzedaży z Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z umową.

9. Konsument jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, może:

9.1 żądać naprawy lub wymiany

9.2 złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

9.2.1 Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust.2 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.;

9.2.2 Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust.4-6 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.;

9.2.3 brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;

9.2.4 brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z naprawy lub wymiany;

9.2.5 z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

10. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową jest istotny.

11. Konsument udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

12. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

13. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

14. Zapisy ust. 1-13 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

15. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi na podstawie art. 558 §1 KC.

 

§10 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art 27. ust. 1 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, zawierając „umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie Produktu.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi, Przedsiębiorcy na prawach konsumenta  lub wskazanej przez nich osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 1 ust 2. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na podany przez nich adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. Skutki odstąpienia od Umowy:

7.1 W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

7.2 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

7.3 Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

7.4 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.5 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

7.6 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

7.7 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.8 W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do Umowy:

8.1 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

8.2 o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,

8.3 w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

9. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Przedsiębiorcy.

10. Odstąpienie od umowy – dane do wysyłki:

            10.1 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sojamaja.pl

10.2 w sposób tradycyjny wysyłając oświadczenie na adres Sprzedawcy:SOJAMAJA Dariusz Bac, ul. Aleksandry 4C/149, 30-837 Kraków

 

§11 Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie przez Klienta:

1.1  komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu

1.2 dostęp do aktywnej poczty elektronicznej, odpowiednio skonfigurowanej do odbioru wiadomości pocztowych od Sprzedawcy

1.3 przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji ( Mozila Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge)

1.4 włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików Cookies oraz obsługa JavaScript

1.5 oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF

2. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona jeśli Klient nie dostosował się do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do korzystania ze Sklepu internetowego oraz Produktów.

 

§12 Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce prywatności.

 

§13 Treści umieszczane przez Usługobiorców

1. Postanowienia niniejszego paragrafu spełniają obowiązki wynikające z Aktu o usługach cyfrowych (DSA).

2. Zgodnie z art. 11 i 12 DSA Usługodawca wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy sklep@sojamaja.pl do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją Europejską, Europejską Rada Usług Cyfrowych i Użytkownikami. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim.

3. W ramach prowadzonego Serwisu Usługodawca umożliwia Usługobiorcom zamieszczanie treści będących komentarzami do Bloga.  Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści jakie umieszcza w Serwisie. Usługodawca nie jest dostawcą treści.

4. Treści, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu są powszechnie dostępne dla wszystkich Użytkowników odwiedzających Serwis, tj. publicznie rozpowszechniane.

5. Zabronione jest umieszczanie Treści nielegalnych, niezgodnych z niniejszym Regulaminem,w szczególności:

5.1 treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym

5.2 treści naruszających dobra osobiste osób trzecich

5.3 treści naruszających prawa autorskie i prawa pokrewne

5.4 treści wulgarnych lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe

5.5 treści stanowiących groźbę skierowaną do osób trzecich

5.6 treści naruszających dobre obyczaje, przepisy prawa, normy społeczne lub obyczajowe

5.7 adresów stron internetowych lub odnośników do innych serwisów internetowych,

5.8 treści zawierających dane osobowe lub kontaktowe osób trzecich

5.9 treści nawołujących do przemocy i/lub innych niebezpiecznych zachowań

5.10 treści nieprawdziwych, zniesławiających lub stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji

5.11 treści obscenicznych i pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami.

6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Usługobiorców treści pod warunkiem otrzymania wcześniej zgłoszenia treści nielegalnych, niezgodnych z niniejszym Regulaminem i braku podjęcia działań, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

7. Usługodawca od chwili uzyskania faktycznej wiedzy lub wiadomości o nielegalnych działaniach lub nielegalnych treściach, niezwłocznie podejmuje działania w celu usunięcia tych treści lub uniemożliwia dostęp do nich. Usuwanie lub uniemożliwianie dostępu przeprowadzane jest z poszanowaniem praw podstawowych Usługobiorców, w tym prawa do wolności wypowiedzi i informacji. Działania podjęte przez Usługodawcę będą polegać na: usunięciu, ograniczeniu widoczności nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem treści, uniemożliwieniu dostępu do nich lub pozostawieniu ich w Serwisie.

8. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość zgłoszenia treści nielegalnych, niezgodnych z niniejszym Regulaminem za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres Usługodawcy sklep@sojamaja.pl. Zgłoszenie w miarę możliwości powinno zawierać dane umożliwiające Usługodawcy dokonanie weryfikacji zgłoszenia, wyjaśnienie powodów, dla których uznaje daną treść za bezprawną lub niezgodną z niniejszym Regulaminem, dane kontaktowe. O rezultacie podjętej decyzji w sprawie zgłoszenia, jej treści i uzasadnieniu Usługodawca powiadamia Użytkownika w terminie 14 dni od przyjęcia zgłoszenia. W przypadku braku podania danych kontaktowych Użytkownika dokonującego zgłoszenia, Usługodawca nie będzie mógł skontaktować się z Użytkownikiem w celu powiadomienia go o otrzymaniu zgłoszenia oraz o rezultacie rozpatrzenia zgłoszenia. 

9. Od decyzji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu przysługuje Usługobiorcom i Użytkownikom odwołanie. Odwołanie wraz z uzasadnieniem może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@sojamaja.pl w terminie 14 dni od odebrania decyzji Usługodawcy. Decyzję z uzasadnieniem  w sprawie odwołania Usługodawca przekazuje zainteresowanym stronom w terminie 14 dni od  doręczenia odwołania.

10. W przypadku gdy Usługodawca poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu właściwe organy ścigania lub organy sądowe i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.

 

 

 

 

§14 Pozasądowe i sądowe sposoby rozpatrywania sporów

1.  Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów:

1.1 Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, po przez złożenie wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny. Wniosek należy złożyć po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej https://www.uokik.gov.pl i https://www.rf.gov.pl. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

1.2 Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego.

2. Sądowe sposoby rozpatrywania sporów:

2.1 Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2.2 Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Sprzedawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: sklep@sojamaja.pl.

 

§15 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie przepisy:

2.1 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U.1964.16.93 ze zm.)

2.2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.)

2.3 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014 poz.827).

3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo użyte w Serwisie internetowym https://sojamaja.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.

4. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie Serwisu internetowego https://sojamaja.pl są chronione prawem autorskim oraz stanowią własność Sprzedawcy.  Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Sprzedawcy. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie Serwisu internetowego https://sojamaja.pl użyte są w celach informacyjnych.

5. Klienci są zobowiązani do korzystania ze strony Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowym oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z Serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Serwisu https://sojamaja.pl na podstronie Regulamin. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 kwietnia 2024 r.

 

Załącznik nr 1

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (link do pdf)

Kontakt

sklep@sojamaja.pl

532 658 800

Naturalne świece sojowe
Naturalne świece sojowe

Copyright 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone

Naturalne świece sojowe

Kontakt

sklep@sojamaja.pl

532 658 800

Naturalne świece sojowe

Adres

Bieżanów Prokocim

30-837 Kraków

Naturalne świece sojowe
Naturalne świece sojowe
Naturalne świece sojowe